Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE – AGRESJA, ADHD W GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W SZAMOCINIE
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2012r poz 788 ze zm.)

• Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r poz 977)

• Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r poz. 532)
• Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2003r Nr 6 poz. 69 ze zm.)
CELE PROCEDURY
1. Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych przedszkola w sytuacjach trudnych.
2. Wskazanie działań korekcyjno – kompensacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych.
3. Zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych.
4. Eliminowanie u dzieci negatywnego obrazu samego siebie.
5. Stworzenie poczucia pewności siebie, zapewnienie równowagi emocjonalnej.
6. Ułatwienie nawiązywania kontaktów z innymi.
7. Stworzenie warunków zaspokajających potrzebę bezpieczeństwa.
8. Stworzenie systemu motywacji do zmiany zachowania.
9. Ustalenie zasad reagowania na zachowania niepożądane.
10. Wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka
ZAKRES DZIAŁAŃ
1. Niwelowanie deficytów.
2. Rozpoznanie przyczyn i źródeł mających wpływ na zachowanie dziecka.
3. Wspomaganie rozwoju dziecka.
4. Zapewnianie jak najlepszych warunków do rozwoju dziecka.
SPOSOBY POSTĘPOWANIA WOBEC DZIECKA PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY
1. Dyrektor:
• nadzoruje działania podejmowane na terenie placówki,
• czuwa nad przestrzeganiem procedury,
• prowadzi kontrolę ustalonego planu działań.
2. Nauczyciele, specjaliści:
• Wychowawca grupy w ramach działań profilaktycznych omawia z rodzicami wszystkich dzieci na początku roku szkolnego wzajemne relacje między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym dziecka, obowiązki w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres odpowiedzialności za zachowanie dziecka.
• Dokonuje obserwacji wstępnej dziecka i diagnozy jego sytuacji rodzinnej.
• Podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji i rozwiązywania problemów dziecka.
• Nawiązuje kontakt z rodzicami w celu przekazania informacji o zaistniałym problemie.
• Zapoznaje rodziców z planem działań, które podejmie, jednocześnie zobowiązuje rodziców do współpracy.
• Pozyskuje dodatkowe informacje od rodziców w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
• Dokonuje obserwacji dziecka w związku z wprowadzonymi skorelowanymi oddziaływaniami dom – przedszkole.
• Współpracuje ze specjalistami podczas obserwacji dziecka – prowadzi konsultacje.
• Szczegółowo zapoznaje członków Rady Pedagogicznej z zaistniałym problemem i przedstawia podejmowane działania.
• Zwraca się z prośbą do rodziców o przeprowadzenie badań w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
• Opracowuje i realizuje program pracy indywidualnej, który powinien być realizowany poprzez:
– ustalenie stałych i niezmiennych zasad i norm, konsekwentne ich przestrzeganie,
– kreowanie uporządkowanego rytmu dnia,
– stosowanie krótkich i jasno sprecyzowanych komunikatów,
– stosowanie atrakcyjnych i konstruktywnych form rozładowania napięcia emocjonalnego,
– chwalenie dziecka za najdrobniejsze sukcesy,
– zachęcanie do podejmowania wysiłku,
– niekaranie dziecka za zachowania niezależne od specyfiki jego zaburzenia,
– dostosowywanie metod, form pracy do możliwości psychofizycznych dziecka,
– stosowanie przerw podczas pracy,
– prowadzenie zabaw ruchowych i sportowych,
– wykorzystanie metod relaksacji i dramy.
• W przypadku pojawiających się problemów związanych ze współpracą z rodzicami lub jej brakiem, dyrektor przeprowadza w obecności nauczycieli pracujących z dzieckiem rozmowę z rodzicami i sporządza z tego spotkania notatkę służbową.
• Wszelkie sygnały na temat zachowania dziecka kierowane do nauczyciela muszą zostać odnotowane w zeszycie współpracy z rodzicami.
• W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań specjalistycznych oraz braku jakiejkolwiek współpracy z placówką przy problemie dotyczącym dziecka zagrażającego bezpieczeństwu innych, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o zgłoszeniu sprawy do sądu rodzinnego i o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola.
3. Rodzice:
• Rodzice włączają się w zadania wychowawcze realizowane przez przedszkole, zmierzające do kształtowania u dzieci określonych umiejętności i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.
• Rodzice mają obowiązek interesowania się tym, co dzieje się z dzieckiem a tym samym także jego zachowaniem w czasie, kiedy faktyczną opiekę nad dzieckiem sprawują osoby trzecie.
• Rodzice decydują o konsultacji ze specjalistą.
• Rodzice współpracują z nauczycielami i specjalistami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
• Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę.
• Rodzice ponoszą odpowiedzialność za niewłaściwe zachowania swojego dziecka, bowiem nie wykształcili u niego prawidłowych nawyków w zakresie współżycia społecznego a agresja wobec otoczenia, której efektem może być dokonanie przez dziecko czynu niedozwolonego, to często efekt zaniedbań obowiązków rodzicielskich.
• Rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.