Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do Naszego Przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rodzic lub opiekun prawny składa wniosek - kartę zapisu dziecka do przedszkola oraz potrzebne oświadczenia. Gwarancją przyjęcia dziecka do przedszkola jest prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia dziecka.
W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

ZAPISY ( REKRUTACJA )

Do przedszkoli przyjmujemy dzieci w ciągu całego roku szkolnego w zależności od liczby wolnych miejsc.
Zapisy odbywają się w marcu.

Kryteria określone w prawie oświatowym.
I ETAP REKRUTACJI:
1. Wielodzietność rodziny dziecka ( 3 i więcej).
2. Niepełnosprawność dziecka.
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

II ETAP REKRUTACJI:
Kryteria określone przez Dyrektora w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Szamocin.
1. Praca zawodowa obojga rodziców - 2 pkt.
2. Praca zawodowa jednego z rodziców - 1 pkt.
3. Kandydat kontynuujący edukację przedszkolną - 2 pkt.
4. Kolejność zapisów do przedszkola.

Rodzic dołącza do KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA następujące dokumenty potwierdzające spełnienie przez dziecko kryteriów:
- oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka ( 3 i więcej),
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego - rozwód, separację lub akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
- dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Rodzice dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia w przedszkolu.

Niezbędne oświadczenia i inne dokumenty

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe i kryteria gminne. Aby Komisja uwzględniła wszystkie kryteria, rodzic lub opiekun prawny powinien dołączyć do wniosku niezbędne oświadczenia.

Dziecko niepełnosprawne - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego - Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Dziecko objęte pieczą zastępczą - Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą