Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Regulamin przyprowadzania dziecka do przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów)

- Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów)
- Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach :
     - 6 godzin dziennie – 7.30 do 13.30
     - 9 godzin dziennie – 6.30 do 15.30
- Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są: 

- rozebrać dziecko w szatni,
- osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy lub woźnej, do której uczęszcza.

Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

- Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

REGULAMIN ODBIERANIA  DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

- Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
- Dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu do 18 roku życia
- Osoby wymienione w upoważnieniu zobowiązane są do osobistego odbioru od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi lub woźnej.
- W przypadku odebrania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
- W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.
- W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka przez inną osobę upoważnioną w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola w dniu poprzedzającym lub rano
- Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycieli okazać go
- Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (na przykład upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa
- Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka  (prawnych opiekunów).