Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Klauzula informacyjna RODO

Informuję, że: na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE: 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:  Gminne Przedszkole Publiczne w Szamocinie, ul. Plac Wolności 31, 64-820 Szamocin a administrujący danymi osobowymi: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych Osobowych: Jacek Popławski, adres email: agamarTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszelkie pytania i zgłoszenia wynikające z realizacji praw i wolności wymagają formy pisemnej w postaci wersji papierowej złożonej w sekretariacie przedszkola lub skierowanej na adres przedszkola. Można także wykorzystać adres e-mail IOD.
 3.  Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 4. a) dane osobowe przedszkolaka, ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;
 5. b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;
 6. c) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem a uprawnionej do opieki nad dzieckiem na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;
 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący –  Miasto i Gmina Szamocin, podmiot działający na zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma prowadząca E-dziennik na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. PPP, Sąd, GOPS itp.
 2. Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO. O ewentualnym przekazaniu danych osobowych do obszaru Unii Europejskiej osoby zainteresowane zostaną powiadomione o takim fakcie.
 3. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Ponadto w innych przypadkach dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub po ewentualnym odwołaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych oraz zgodnie z wymogami innych ustaw.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób sprawujących opiekę narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie przedszkolaka/ucznia do Ewidencji Przedszkola (czyli nie przyjęcie przedszkolaka/ucznia). Podanie danych wymienionego w punkcie 3b wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia/przedszkolaka, zakazem udziału w konkursach i zawodach.
 7. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.