Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Procedura kontaktów z rodzicami

Podstawa prawna: Statut przedszkola.
1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami.
2. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu :- konsultacje w wyznaczonych przez nauczyciela dniach- rozmowa ranna i popołudniowa tylko w wyjątkowych sytuacjach- zebrania z rodzicami- uroczystości przedszkolne

3. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami, udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć.
4. Miejscem kontaktów z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami/opiekunami tylko w danym pomieszczeniu, nic na korytarzu. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.
5. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele udzielają też telefonicznych informacji o dzieciach.
6. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców /opiekunów według kolejności do : nauczyciela, dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej.
7. Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętej procedur) w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami/opiekunami.
8.Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.