Ułatwienia dostępu

Skip to main content

REGULAMIN GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SZAMOCINIE

Przedszkole jest instytucją oświatową, opiekuńczo-wychowawczą i realizuje zadania zawarte w statucie przedszkola.
1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń.
2. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki – dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
4. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście. W przypadkach innych – osoby pełnoletnie lub osoby, które ukończyły 16 lat przez nich pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.
5. O planowanych wycieczkach poza terenem przedszkola rodzice informowani są przez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń lub przez nauczyciela grupy.
6. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których rodzice wyrażają takie życzenie.
7. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25.
8. Czas pracy przedszkola: od godz.6:30 do godz. 15:30 od poniedziałku do piątku.
9. Dzieci z przedszkola należy przyprowadzać i odbierać punktualnie: dziecko przebywające od godz.7.30 należy odebrać do godz. 13.30. Dzieci przebywające w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej przyprowadzać i odbierać zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu.
10. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez M.E.N. dla dzieci w wieku 3-6 lat
11. W miarę możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe np. rytmika, nauka języków obcych, religia, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna.
12. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie aktualnego wyliczenia kosztów wyżywienia dziennego jednego dziecka w przedszkolu.
13. Wysokość opłaty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizowania podstawy programowej wynosi od 1 września 2014 r.1 złoty dla dzieci 3-4-5 letnich. Dzieciom 6-letnim opłaty tej nie nalicza się zgodnie z nowelizacją ustawy o
dochodach samorządu terytorialnego od dnia 1 stycznia 2017 roku.
14. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie od 15 do 20 każdego miesiąca.
15. Nie opłacenie przedszkola przez 1miesiąc powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków.
16. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
17. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za  przedszkole.
18. Uwzględniając potrzeby psychiczne i fizyczne małego dziecka w przedszkolu organizuje się obowiązkowe leżakowanie 3 latków.