• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 1
 • 2

Procedury

Zapewniamy wysoką jakość pracy przedszkola oraz zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka dzięki wypracowanym procedurom postępowania w typowych sytuacjach.

Procedura kontaktów z rodzicami obowiązująca w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Szamocinie

Procedura kontaktów z rodzicami obowiązująca w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Szamocinie.

Podstawa prawna: Statut przedszkola.

 1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami.
 2. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu :- konsultacje w wyznaczonych przez nauczyciela dniach- rozmowa ranna i popołudniowa tylko w wyjątkowych sytuacjach- zebrania z rodzicami- uroczystości przedszkolne
 3. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami, udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć.
 4. Miejscem kontaktów z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami/opiekunami tylko w danym pomieszczeniu, nic na korytarzu. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.
 5. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele udzielają też telefonicznych informacji o dzieciach.
 6. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców /opiekunów według kolejności do : nauczyciela, dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej.
  Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętej procedur) w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami/opiekunami.
 7. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE – AGRESJA, ADHD

W GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W SZAMOCINIE

 

PODSTAWA PRAWNA

•                     Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

•                     Ustawa z dnia 25 lutego 1964r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2012r poz 788 ze zm.)

•                     Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r poz 977)

•                     Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r poz. 532)

•                     Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2003r Nr 6 poz. 69 ze zm.)

Więcej o: Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze - agresja, ADHD

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE – AGRESJA, ADHD

W GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W SZAMOCINIE

  

PODSTAWA PRAWNA

                     Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zm.) •                     Ustawa z dnia 25 lutego 1964r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2012r poz

788 ze zm.)

                     Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r poz 977)

                     Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r poz. 532)

                     Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2003r Nr 6 poz. 69 ze zm.)

Więcej o: Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze - agresja, ADHD

Przebywanie w budynku przedszkola

 1. Przebywanie osób postronnych w budynku przedszkola podlega kontroli.
 2. Osoby postronne wchodzące do przedszkola są zobowiązane do podania celu swojej wizyty pracownikowi przedszkola.
 3. Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola przekazują je nauczycielowi w grupie lub innemu pracownikowi który przyprowadza dziecko do grupy.