• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 1
 • 2

Procedury

Procedura kontaktów z rodzicami obowiązująca w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Szamocinie

Procedura kontaktów z rodzicami obowiązująca w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Szamocinie.

Podstawa prawna: Statut przedszkola.

 1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami.
 2. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu :- konsultacje w wyznaczonych przez nauczyciela dniach- rozmowa ranna i popołudniowa tylko w wyjątkowych sytuacjach- zebrania z rodzicami- uroczystości przedszkolne
 3. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami, udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć.
 4. Miejscem kontaktów z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami/opiekunami tylko w danym pomieszczeniu, nic na korytarzu. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.
 5. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele udzielają też telefonicznych informacji o dzieciach.
 6. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców /opiekunów według kolejności do : nauczyciela, dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej.
  Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętej procedur) w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami/opiekunami.
 7. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.