Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Dziecko przyjete do przedszkola może być wydane tylko rodzicowi lub opiekunowi prawnemu albo osobie przez nich upoważnionej. Rodzice mogą złożyć w przedszkolu stałe upowaznienie do odbioru dziecka np. dla babci.