ZAPISY ( REKRUTACJA )
Do przedszkoli przyjmujemy dzieci w ciągu całego roku szkolnego w zależności od liczby wolnych miejsc.

Zapisy odbywają się w marcu.
 

Kryteria określone w prawie oświatowym.

I ETAP REKRUTACJI:

 

1. Wielodzietność rodziny dziecka ( 3 i więcej).

2. Niepełnosprawność dziecka.

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka.

4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka.

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.

6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.

7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

II ETAP REKRUTACJI:

Kryteria określone przez Dyrektora w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Szamocin.

 

1. Praca zawodowa obojga rodziców - 2 pkt.

2. Praca zawodowa jednego z rodziców - 1 pkt.

3. Kandydat kontynuujący edukację przedszkolną - 2 pkt.

4. Kolejność zapisów do przedszkola.

 

Rodzic dołącza do KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA następujące dokumenty

potwierdzające spełnienie przez dziecko kryteriów:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka ( 3 i więcej),

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego - rozwód, separację lub akt zgonu,

  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

- dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 


Rodzice dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

są obowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia w przedszkolu.