REGULAMIN PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 

- Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów)

- Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach

6 godzin dziennie – 7.30 do 13.30

 

 

- Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są: rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy lub woźnej, do której uczęszcza. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

- Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.