PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

W GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W SZAMOCINIE

 

PODSTAWA PRAWNA

                     Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

                     Ustawa z dnia 25 lutego 1964r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2012r poz 788 ze zm.)

                     Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r poz 977)

                     Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r poz. 532)

                     Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2003r Nr 6 poz. 69 ze zm.)

 

CELE PROCEDURY

1.                  Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych przedszkola w sytuacjach trudnych.

2.                  Zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych.

3.                  Wypracowanie systemu motywacji do zmiany zachowania.

4.                  Ustalenie zasad reagowania na zachowania niepożądane.

5.                  Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka

 

ZAKRES DZIAŁAŃ

1.                  Niwelowanie deficytów.

2.                  Rozpoznanie przyczyn i źródeł mających wpływ na zachowanie dziecka.

3.                  Wspomaganie rozwoju dziecka.

4.                  Zapewnianie jak najlepszych warunków do rozwoju dziecka.

 

SPOSOBY POSTĘPOWANIA WOBEC DZIECKA PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY

 

1.                  Dyrektor:

                     nadzoruje działania podejmowane na terenie placówki,

                     czuwa nad przestrzeganiem procedury,

                     prowadzi kontrolę ustalonego planu działań.

 

2.                  Nauczyciele:

                     Wychowawca grupy w ramach działań profilaktycznych omawia z rodzicami wszystkich dzieci na początku roku szkolnego wzajemne relacje między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym dziecka, obowiązki w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres odpowiedzialności za zachowanie dziecka.

                     Dokonuje obserwacji wstępnej dziecka i diagnozy jego sytuacji rodzinnej.

                     Podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji i rozwiązywania problemów dziecka.

                     Nawiązuje kontakt z rodzicami w celu przekazania informacji o zaistniałym problemie.

                     Zobowiązuje rodziców do współpracy.

                     Pozyskuje dodatkowe informacje od rodziców w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

                     Dokonuje obserwacji dziecka w związku z wprowadzonymi skorelowanymi oddziaływaniami dom – przedszkole.

                     Szczegółowo zapoznaje członków Rady Pedagogicznej z zaistniałym problemem i przedstawia podejmowane działania.

                     W przypadku pojawiających się problemów związanych ze współpracą z rodzicami lub jej brakiem, dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami i sporządza z tego spotkania notatkę służbową.

                     Wszelkie sygnały na temat zachowania dziecka muszą zostać odnotowane.

                     Na podstawie obserwacji zachowania dziecka, w przypadku braku efektów współpracy rodziców z placówką, braku poprawy zachowania dziecka nie stosującego się do norm obowiązujących w grupie przedszkolnej, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o przeniesieniu dziecka do innej grupy – zbliżonej wiekowo. Ostatecznie Rada Pedagogiczna może przenieść dziecko do innej placówki.

 

3.                  Rodzice:

                     Rodzice włączają się w zadania wychowawcze realizowane przez przedszkole, zmierzające do kształtowania u dzieci określonych umiejętności i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.

                     Rodzice mają obowiązek interesowania się tym, co dzieje się z dzieckiem a tym samym także jego zachowaniem w czasie, kiedy faktyczną opiekę nad dzieckiem sprawują osoby trzecie.

                     Rodzice współpracują z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

                     Rodzice ponoszą odpowiedzialność za niewłaściwe zachowania swojego dziecka, bowiem nie wykształcili u niego prawidłowych nawyków w zakresie współżycia społecznego. Jest to często efekt zaniedbań obowiązków rodzicielskich.